• Wudu, njo na ngubu

  Wudu a ma lemsè njo na ngubu.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>

  <o:p> </o:p>

  <o:p></o:p> 

  Bunya bô, wudu a bomanè njo a ma bola ebolo, na mo a kwalanè mo na: “A njo, o kolo buka mba, nika ni e mbale, nde o mongèlè na o e pè nginya bukwa mba e ?”<o:p></o:p>

  <o:p> </o:p>

  Na njo a timbisèlè wudu na : “ oa mènè o bi na to moto a titi na a tèmè mba o boso, ngedi ininga na oa e ?”<o:p></o:p>

  <o:p> </o:p>

  Na wudu a kwala pè tè na : “ A njo, yetèna o e nginya, di mombwa o teten’a biso na oa, nja nu ma dutè nunè, di wase mwasa mwa bwaba, o ma duta o su diwo, mba pè dinè su”.<o:p></o:p>

  <o:p> </o:p>

  Wudu a bolèno o topo, a soli nde o njongo,  wasa mwasa, na mo a tingè njo mo o eyodu, na mo a langwea mo na : “ o si benga duta , na tèna ponda o ma senga no  musea mwam”.<o:p></o:p>

  <o:p> </o:p>

  O mbusa nika, wudu a sibi nde o dibo, a belè ngubu,  na mo a baisè mo mulemlem mwa myuedi a baisèno njo. Ngubu pè a timbisèlè nde mo na:  pomanè jasumwè mba o boso na ni koko”.<o:p></o:p>

  <o:p> </o:p>

  Nde wudu a si peli. A kwali nde na : “ tèmè bèbè na dibo, o dute mun mwasa na kwèno; Mba pè na mondea mudongo na dinè su la musinga.”<o:p></o:p>

  <o:p> </o:p>

  Na ngubu a kwalanè wudu na : “son, di pomanè botea”. Dibokimènè, wudu a tingè nde di su la mwasa o masonga ma ngubu, na mo a langwea mo na: “ engèlè mba, ponda na matèno musea, kè penda e ma botea !”<o:p></o:p>

  <o:p> </o:p>

  Wudu a bolèno kwalisanè ngubu, a soli nde o mbutu mo, na mo a sèlè o buma lo. A bolèno, a dango pè tè son, natèna ponda o poino o mongo maba ma ngea, wuma yena njo to ngubu ba si wusano o jènè mo. Na mo a wutamè o wase a mukoko, a te musea mundènè.<o:p></o:p>

  <o:p> </o:p>

  Dibokimènè, ngubu na njo ba botedi nde bwema, moto tè a duti mwasa, a duta natèna ebiamu. kièlè, ba botedi pè tè o duta, moto tè, yao epasi. Nde to moto a si wèli o duta nunè. Ponda wudu a sontanèno na ngubu na njo, ba ma wolo eyeka, a tè nde musea mundènè : “ penda e bo nika !”.<o:p></o:p>

  <o:p> </o:p>

  Na mo a sèlè wala bupè njo, a baisè mo na : “na si ta na langwea oa na o titi nginya buka mba e ? Ombwa ! O si w’li to o soisè mba.” A bolèno, a sibi nde mudongo, na mo a kwalisanè ngubu na: a ngubu, o titi so jènè e ?  Mba nde ne wudu. O titi nginya buka mba!”<o:p></o:p>

  <o:p> </o:p>

  Botea bo bunya ba sengi tè dina la wudu, ba ma bola mo edube ! <o:p></o:p>

  <o:p> </o:p>

  <o:p>Engingilaye ? Ewese e !</o:p>

  <o:p></o:p> 

  <o:p></o:p> 

  <o:p></o:p> 

  <o:p>Sango Nsemè Clédor</o:p>

  <o:p>Di bate pètè o Jokwa duala, dipapa 56</o:p>

  « LongèEsaka na Etamè »

 • Commentaires

  Aucun commentaire pour le moment

  Suivre le flux RSS des commentaires


  Ajouter un commentaire

  Nom / Pseudo :

  E-mail (facultatif) :

  Site Web (facultatif) :

  Commentaire :