• Njô na Mbodi

  Njo na Mbodi : la panthère et la chèvre

  Ngiña mulema e ma sunga moto to natena kwedi. <o:p></o:p>

  ( comment le courage peut nous sauver des situations les plus désespérées<o:p></o:p>
   


  Buña bowo, Mbodi e ta e nanga o moñ'a dale dindene, bebe na tongo. Nde e kumwa lama tambu lao la bewudu. Kana nika e tano nde walea na malongolongo ma buña, na njo pe e po ño madiba ebiamu ka kolongone. Wa nde e bomaneno Mbodi, na mo e kumwa jombwa Mbodi na  jojo. Nde Mbodi pe 'ombwa mo na pii esibe bongo.<o:p></o:p>

  Na Njo e kwala na momene na : "Ninka ni e nde mba musima mundene, ebanja nà na si dedi to lambo botea idiba".

  Na mo e kimea Mbodi na ngiña , ka doi la ngad'a loba na : " Nje o ma bolano o wa ? Nje pe o eno o da nika ?". <o:p></o:p>

  Mbodi e si pelane mo to lambo, e nanga nde e si be bongo. Na Njo e bata pete baise mo na ngiña na ngiña. Na Mbodi e bola mo jalabe na doi la moñ ka lao, e kwala na : " N'e nde o da man madale, wuma na nangano, nde bia pe na na bole te da mo, na ma po pe  nde da oa momene... ".<o:p></o:p>

  Din jalabe la Mbodi di bwese Njo maladi, ebanja mbodi to po e si kimedi Njo o longe. Na mo e dutea na e titi mbodi a téte, yangamene nde be ñama nipepe ni e bowon ba mbodi, ni ma de pe na madale, nde e bole te da mo, e ma po pe nde o da mba. 'Wa nde Njo e tubino miila o sunga longe lao. <o:p></o:p>

  Denge na Mbodi e ma kwala na: "Ngiñ'am ña mulema e lénédi mba jongise, e titi pe njom na na tike nanga o wan, e si ya be di boli ndabo'a wuba di bola pe ndabo'a belela...". na Mbodi pe e dekwe miila wala o mboa.<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  Dibie : moralité

  Yetena Mbodi ni e nde ñama, e bolane ngiña mulema, ngedi ininga na oa moto a benama e ? Keka so bene ngiña mulema ke o mapula jana ewenji a bwam, nde o mende tombwane ...<o:p></o:p>

   <o:p></o:p>

  Bolo o boso. Colad, dipapa : 36, jokwa di londe dom na samba.<o:p></o:p>

  « Recette fraiseLongè lam »

 • Commentaires

  Aucun commentaire pour le moment

  Suivre le flux RSS des commentaires


  Ajouter un commentaire

  Nom / Pseudo :

  E-mail (facultatif) :

  Site Web (facultatif) :

  Commentaire :