• Duala Father's Love Letter

  Leta la ndolo la Sango.
  Musea ma mulema mwa Sango botea Bebotedi natena Bebīsedi

  Biala o mala nɔ o langa be nde mbalɛ. Be mɛndɛ o wengisanɛ longɛ lɔngɔ yetɛna w’esɛlɛ mo. O ńola na be ma wa nde o mulema mwa Loba. A tondi oa. E pɛ nde nu Sango o wasi no o longɛ lɔngɔ lɛsɛ. Leta lao la ndolo din a tiledi no oa.

   
  lien : http://www.fathersloveletter.com/duala.html

  Mun’am…

  Yen’ebɛ na o si bi mba nde mba na bi oa. …Psalm 139:1

  Na bi ja lɔngɔ la wase na tɛmɛ lɔngɔ la mɔń. …Psalm 139:2

  Na nɔkisɛ bedangwedi bɔngɔ na benangedi bɔngɔ ba wase. …Psalm 139:3

  Na ńɔ yɔngɔ ya mulopo yɛsɛ i bian musɔngi. …Matthew 10:29-31

  O ńola na o wekabɛ nde o bowan bam. …Genesis 1:27

  Ońol’am nde o bɛnnɔ longɛ, o ma dangwanɔ , wenɔ pɛ …Acts 17:28

  O ńola na we nde mbot’am. …Acts 17:28

  Nembi wa obiana na maweka wa o dibum la ńɔngɔ. …Jeremiah 1:4-5

  Na pɔsi wa ponda na domsɛ nɔ mɛsɛ. …Ephesians 1:11-12

  O si ta diwuse, o ńola na mińa mɔngɔ mɛsɛ mi tilabɛ o kalat’am. …Psalm 139:15-16

  Na tɛsɛyɛ oa dimɛnɛ la ponda na moyo ma wum’angɔ ya bejedi. …Acts 17:26

  O wekabɛ na ka ni mubisanɛ na tańsanɛ. …Psalm 139:14

  Na wɔsi wa o dibum la ńɔngɔ. …Psalm 139:13

  Na m’ombwea wa botea yabɛ lɔngɔ. …Psalm 71:6

  Ba ba si bi mba ba tɔpɔnɛ mba bobe. …John 8:41-44

  Na titi etum, na si lingi pɛ tɔ, nde ne nde ndolo. …1 John 4:16

  Na ma pula pɛ nde o komea oa ndol’am. …1 John 3:1

  O ńola na we nde mun’am , mba pɛ ne nde Sango’angɔ. …1 John 3:1

  Na ma bola wa mambo ma bwam buka ma sɔngɔ enɔ na a bola wa. …Matthew 7:11

  O ńola na mba, Sang’o angɔ ńe o mɔń, ne na kɛngɛngɛ. …Matthew 5:48

  Jabea la bwam tɛ o ma kusa nɔ di ma wa nde o dia lam. …James 1:17

  O ńola na na ma bola oa mɛsɛ ma ma pulɛ oa. …Matthew 6:31-33

  Jɔngɛlɛ lam o ńol’angɔ lende na o bɛnɛ dipita. …Jeremiah 29:11

  O ńola na na tɔndi wa ndol’a bwindea. …Jeremiah 31:3

  Mɔngɛlɛ mam o ńol’angɔ me jita buka mukoko. ...Psalms 139:17-18

  Na ma sombisanɛ pɛ oa na muńɛngɛ. …Zephaniah 3:17

  Na mɛndɛ tɔndɔ bolea wa bwam esibɛ wɔlɔ. …Jeremiah 32:40

  We nde sango lam la pɔkɔpɔkɔ. …Exodus 19:5

  Na ma pula dɛ oa na mulema mam mwɛsɛ na mudī mam mwɛsɛ. …Jeremiah 32:41

  Na ma bīsɛ pɛ oa mambo mandɛnɛ . …Jeremiah 33:3

  O pulisɛ tɛ mba na mulema mɔngɔ mwɛsɛ, o mɛndɛ sɔ mba. …Deuteronomy 4:29

  Bwanɛ mba muńɛngɛ, nde na mɛndɛ bola wa nje mulema mɔngɔ mu ma pula nɔ. …Psalm 37:4

  Ebanja mba nde na ma wekɛ jemea o teten angɔ. …Philippians 2:13

  Na ma wɛlɛ bola njoasoa buka mɛsɛ o masɔsɔmɛyɛnɔ tɔ o mɔngɛlɛ nɔ. …Ephesians 3:20

  Ebanja mba ne na m’embɛ mulema mɔngɔ. …2 Thessalonians 2:16-17

  Ne pɛ nde Tetɛ ńa ndedi nu ma lɔkɔmɛyɛ wa o ndut’angɔ yɛsɛ. …2 Corinthians 1:3-4

  Wei tɛ na ma senganɛ wa, ne pɛ bɛbɛ na wa. …Psalm 34:18

  Kana mutatedi a ma sɛbɛ nɔ mudɔngi, na ma sɛbɛ wa o bwanga bwam.  …Isaiah 40:11

  Na mɛndɛ tuta misɔdi mɛsɛ o misɔ mɔngɔ. …Revelation 21:3-4

  Malɛbo tɔ musea tɔ sese ba si mɛndɛ pɛ bɛ. …Revelation 21:3-4

  Ne nde Sango’angɔ, na tɔndi pɛ wa kana na tɔndi nɔ mun’am Yesu. …John 17:23

  Na ma bīsɛ oa ndolo na tɔndi nɔ wa o Yesu. …John 17:26

  E nde bowan ba bɛ lam. …Hebrews 1:3

  A poï o leɛ na ne nde o mbus’angɔ setɔ tɛngɛnɛ wa. …Romans 8:31

  Na
  poï o langwea wa na na si ma langea wa miobe mɔngɔ. …2 Corinthians 5:18-19

  Yesu a wedi na dɔlisanɛ di bɛ oteten’a bisɔ na wa. …2 Corinthians 5:18-19

  Kwed’ao e tan nde eyemban a ndol’am o ńol’angɔ. …1 John 4:10

  Na si wɛngɛlɛ tolambo na na kuse ndol’angɔ. …Romans 8:31-32

  O pusɛlɛ tɛ Mun’am Yesu, k’o bɛn pɛ mba. …1 John 2:23

  Tɔlambo di titi pɛ na di pandisɛ wa etum na ndol’am. …Romans 8:38-39

  Atɛlɛ, nde muńɛngɛ mu mɛndɛ bɛ o mɔń o ńol’angɔ. …Luke 15:7

  Na ta nde Tetɛ, na mɛndɛ pɛ nde bɛ Tetɛ o bwindea. …Ephesians 3:14-15

  Miuedi mam na…O m’emea bɛ mun’am e? …John 1:12-13

  Na mengɛlɛ wa. …Luke 15:11-32
  Na ndolo, Sango’angɔ. Loba la Ngum.

  ACKNOWLEDGEMENTS / PERMISSION:
  Special thanks to Coco Mbassi for providing this translation.
  Please feel free to copy and share all of the resources on this page as long as you do so free of charge.

   

  « Kwalisanè la Banedi

  Tags Tags :
 • Commentaires

  Aucun commentaire pour le moment

  Suivre le flux RSS des commentaires


  Ajouter un commentaire

  Nom / Pseudo :

  E-mail (facultatif) :

  Site Web (facultatif) :

  Commentaire :